Dla autorów i recenzentów

Formularz dla recenzentów

Pobierz

 

ZGŁASZANIE TEKSTÓW

  1. Teksty prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres redakcja@sensushistoriae.epigram.eu

  2. Zgłoszenie powinno posiadać następujące elementy:

A) Plik zawierający zgłaszany tekst. W pliku należy również zawrzeć tłumaczenie tytułu na język angielski oraz krótkie streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim i angielskim. Plik powinien być przygotowany do „peer-review” tj. nie powinien zawierać informacji o Autorze/Autorce tekstu.

B) Plik zawierający krótką notkę o Autorze/Autorce zawierającą następujące informacje: (a) stopniu naukowym, (b) miejscu pracy/afiliacji, (c) zainteresowaniach badawczych, (d) najważniejszych publikacjach autora, (e) adres internetowy do korespondencji — e-mail.  W tym pliku prosimy również zawrzeć informację o ewentualnych źródłach finansowania.

a) Plik zawierający spis cytowanej literatury zgodny z wymogami zapisu bazy cytowań POL-indexu

b) W przypadku publikacji w czasopiśmie: Nazwisko i imiona autora. Rok. Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma. Tom. Strony, na których znajduje się publikacja.

C) W przypadku publikacji książki: Nazwisko i imiona autora. Rok. Tytuł. Miejsce wydania. Wydawnictwo.

D) W treści wiadomości mailowej należy zamieścić oświadczenie (1) o autentyczności i oryginalności zgłaszanego do publikacji tekstu; (2) o nienaruszaniu praw autorskich osób trzecich.

  1. Przesyłane do redakcji zgłoszenia powinny mieć postać plików w jednym z następujących formatów:  *.rtf, *.doc, *.docx

  2. Objętość tekstu nie powinna przekraczać jednego arkusza wydawniczego (40 tysięcy znaków wraz ze spacjami).

  3. W przypadku wszystkich plików tekstowych prosimy stosować następujące formatowanie: czcionka Times New Roman 11 lub 12 pkt bez dzielenia wyrazów, interlinia 1-1,5. Wskazane jest unikanie specjalnego formatowania.

  4. Przypisy, zgodnie z nadrzędną zasadą dla prac naukowych, nie powinny wprowadzać w błąd. Preferowany zapis: w systemie klasycznym (tradycyjnym) właściwym dla danego języka tekstu. Dopuszczalny zapis w systemie harwardzkim lub numerycznym.

  5. Ilustracje należy załączać osobno jako pliki *.jpg o objętości przynajmniej 1 MB.

  6. Czcionka szczególna (np. j. greckiego, j. hebrajskiego, znaków fonetycznych j. praindoeuropejskiego, etc.) powinna być dołączona w osobnym pliku.

 

 

ZASADY RECENZOWANIA

Do oceny każdego tekstu zakwalifikowanego wstępnie przez Kolegium Redakcyjne do opublikowania powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

Co najmniej połowa recenzentów oceniających teksty naukowe stanowią recenzenci zewnętrzni (tj. spoza rady naukowej i redakcji „Sensus Historiae” i spoza instytucji, w której afiliowany jest redaktor naczelny czasopisma).

W przypadku tekstów powstałych w języku obcym — co najmniej 1 recenzent afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora. Tekst w języku obcym jest sprawdzany pod względem językowym przez tzw. native speakerów. Przekłady na język polski są również sprawdzane przez tłumaczy danego języka.

Recenzenci, jak i autorzy pozostają dla siebie anonimowi (double-blind review process). W pozostałych przypadkach recenzent dostarcza deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów (za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem bezpośrednie relacje osobiste [w szczególności pokrewieństwo do drugiego stopnia, związek małżeński], relacje podległości zawodowej lub bezpośrednią współpracę naukową w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających rok przygotowania recenzji).

Recenzenci posługują się formularzem recenzyjnym. Pisemna recenzja, przedkładana na formularzu recenzyjnym, zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. O konkluzjach recenzji autor zostaje poinformowany niezwłocznie po ich otrzymaniu przez redakcję.

Formularz recenzji jest dostępny na stronie internetowej czasopisma.

Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji lub numerów wydań czasopisma nie są ujawniane. Nazwiska recenzentów publikowane są przynajmniej raz w roku w ostatnim numerze za dany rok kalendarzowy i na stronie internetowej czasopisma.

 

* * *

 

Wydawca z zasady nie płaci honorariów za teksty przyjęte do publikacji, chyba że postanowi inaczej.

Upublicznione w wersji papierowej czasopisma artykuły są dostępne na jego stronach internetowych:

- polskiej http://www.sensushistoriae.epigram.eu

- angielskojęzycznej http://www.sensus-historiae.amu.edu.pl

Publikacja na stronach internetowych jest wtórna w stosunku do publikacji papierowej.

Publikacja tekstów odbywa się w trybie Open Access na licencji Creative Commons o uznanie autorstwa i użycie niekomercyjne [4.0 Polska].

 

 

 

 

Form for Reviewers

Download (docx)

Download (rtf)

 

REVIEWING PROCEDURE

 

Each article that has been pre-approved by the Editorial board is reviewed by two Reviewers who are not employed  by the institution that employs the Author of the article.

At least a half of Reviewers are neither members of the Editorial board, nor employed in the institution that employs the Editor in chief of the journal.

Articles written in foreign languages are reviewed by at least one Reviewer who is employed in foreign institution based in a country, which is not the homeland of the Author of the article. The article is proofread by the native speaker — it also refers to translations from foreign languages into Polish.

The reviewing process follows the rules of double-blind review procedure — Authors and Reviewers remain anonymous to each other. In some cases the Reviewer is obliged to declare that the reviewing does not entail the conflict of interests (the conflict of interests is understood as a close personal relationship between Reviewer and the Author, any dependency in professional relationships, or direct cooperation during the last two years.

Reviewers use the reviewing form.

The review contains an explicit conclusion concerning the acceptance or rejection of the article. Authors are informed about the conclusion of the review immediately after obtaining the review from the Reviewer.

The reviewing form is available at the journal online site.

Names of the Reviewers of particular articles or particular volumes are not disclosed.

Reviewers names are published once a year in the final volume for the particular year and at the online site of the journal.

 

* * *

The publisher does not pay Authors any fee, though the publisher may decide to do that in special cases.

The articles published in the hard copy volumes of the journal are also available on journal online sites: both Polish

http://www.sensushistoriae.epigram.eu

and English

http://www.sensus-historiae.amu.edu.pl

under Creative Commons 3.0 license.

 

 

All submissions should be made online:

 redakcja@sensushistoriae.epigram.eu

 

INFORMATION FOR AUTHORS

 

File format: Articles ought to be submitted in one of the following formats: *.doc, *.docx, *.odt or *.rtf.

Length: the length of the submitted article should not exceed one editorial sheet (that is: 40.000 signs – including spaces).

Text formatting: submitted papers should be written in Times New Roman (size 11 or 12) and use 1.0 or 1.5 spacing. Please avoid any special types of formatting.

Footnotes: footnotes ought to clearly adhere to a specific citation style. The preferred citation style is the traditional one. The Harvard citation style is also possible.

Illustrations: any illustrations, pictures etc. should be included in a separate file (at least 1MB).

Special fonts: special fonts such as Greek, phonetic notation etc. should be attached in a separate file.

Summary and key words: it is necessary to enclose separate files containing a summary and key words — both in Polish and English.

Information about the author: please attach short dossier about the author that includes information concerning: a) degree/title, b) workplace/affiliation, c) research interests, d) the most important publications, e) email address.

The list of the cited works: the submission has to include a separate file with the list of cited literature consistent with the requirements of POL-index citations database:

A) For papers published in journals: last name and first name of the author, year, title of the article, title of the journal, volume, pages.

B) For monographs: last name and first name of the author, year, title of the book, place of publication, publisher.

Copyright: the Author sends explicit declaration that 1) the submitted paper is authentic, original and is not under consideration for publication elsewhere, 2) the publication of the paper does not violate any legal rights of third party.

Acknowledgements: the Author is obliged to inform about the fact that the publication is a result of a research grant, donated research project or is a result of cooperation with a person or an institution.

 Administracja Cytowania | Strony czasopism